Službene internet stranice Općine Jakšić

Srijeda, 16 Prosinac 2015 01:00

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za dodjelu Stipendije Općine Jakšić za akademsku godinu 2015./2016. studentima s područja Općine Jakšić

Na temelju članka 7., i članka 9. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine Jakšić ("Službeni glasnik Općine Jakšić", broj 96/15.), a u svezi s Odlukom o raspisivanju Ponovljenog javnog natječaja za dodjelu stipendija Općine Jakšić za akademsku godinu 2015./2016., KLASA:022-01/15-01/64, URBROJ:2177/04-01/15-6, od 14. Prosinca 2015.god., Općinski načelnik Općine Jakšić raspisuje

PONOVLJENI J A V N I   N A T J E Č A J

za dodjelu  Stipendije Općine Jakšić za akademsku  godinu 2015./2016.
studentima s područja Općine Jakšić


1. U akademskoj godini 2015./16.,ponavlja se javni natječaj za dodjelu još 5(pet)  stipendija.

 • korištenje stipendije odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u  akademskoj godini 2015/2016., u obliku 10 mjesečnih isplata, u vremenu do završetka zadnje akademske godine redovnog studija do dana diplomiranja, a najduže za vrijeme jedne godine apsolventskog staža korisnika stipendije
 • mjesečni iznos stipendije je 500,00 kn

2. Pravo sudjelovanja  na natječaju imaju studenti  koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da su redoviti studenti koji  imaju stalno prebivalište na području Općine Jakšić najmanje dvije
 • godine te  studiraju  izvan mjesta prebivališta, u RH,
 • da nisu korisnici kredita ili stipendije po drugoj osnovi,
 • da je uspjeh u studiranju (prosjek ocjena najmanje 3,0), da su završili  srednjoškolsko obrazovanje (studenti prve godine studija) s  najmanjom ocjenom 3,5

3. Prijavi na natječaj prilaže se sljedeća dokumentacija:

 • zahtjev (obrazac preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić ili na  www.jaksic.hr),
 • uvjerenje o prebivalištu (PU MUP-a),
 • rodni list (preslik dokumenta),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica (preslik dokumenta),
 • ovjerenu presliku svjedodžbe  završnog razreda  srednje škole, odnosno ovjerenu presliku indeksa i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i upisu u narednu akademsku godinu,
 • prijepis ocjena svih položenih ispita, za studente druge, treće , četvrte, pete, odnosno završne  godine (preslik dokumenta i original ili ovjereni preslik na uvid),
 • uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje,
 • izjava o članovima zajedničkog kućanstva,(obrazac preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić  ili na www.jaksic.hr ),
 • potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2014. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva,
 • potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2014. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine,
 • potvrda o primanjima u posljednja tri mjeseca - potvrda o isplati plaće, odnosno preslik odrezaka o isplati mirovine, potvrda o naknadi za nezaposlene i sl. za razdoblje srpanj-rujan 2015. godine za sve članove zajedničkog kućanstva, odnosno potvrde o redovitom školovanju za članove kućanstva koji se redovito školuju, te potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda (preslik dokumenta i original na uvid),
 • potvrda MORH-a, Odsjeka za poslove obrane po mjestu prebivališta ili PU MUP-a, ili preslik braniteljske iskaznice (za kandidate za stipendiju - sudionike Domovinskog rata - hrvatski branitelj  ili dijete sudionika - hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu),
 • dokaze o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (preslik rješenja, potvrde i sl.),
 • dokaz o sudjelovanju i uspjesima na smotrama i natjecanjima,
 • izjava da ne prima drugu stipendiju (obrazac preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić  ili na www.jaksic.hr ).

4. Rezultati natječaja: kandidat može uložiti pismeni prigovor putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić u roku 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti. O prigovoru odlučuje općinski Načelnik.

5. Prijave na natječaj s potrebitom dokumentacijom treba dostaviti u roku  od   15 (petnaest)  dana  od   dana  objave Ponovljenog javnog  natječaja  na  adresu :

Općina Jakšić
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
34308 Jakšić, Osječka 39

privitak  Obrazac za stipendiju za kućanstvo i izjava

privitakZahtjev za dodjelu stipendija Općine Jakšić 2015/16

Korisni linkovi

Župa sv. Barbare Jakšić

Župa Sv. Barbare

Dječji vrtić Jakšić

Dječji vrtić Jakšić

Osnovna škola Mladost

Osnovna škola Mladost

Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija