Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ustrojen je Jedinstveni upravni odjel.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja Pročelnik koji je odgovoran za zakonito, pravilno i pravovremeno obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela. (JUO)

Opis poslova:

 • funkcioniranje i razvoj komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacije rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, donošenje programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture),
 • utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, grobne naknade, komunalnog doprinosa, kao i prisilnu naplatu istih,
 • provođenje komunalnog reda,
 • uređenje prometa na području Općine Jakšić, organizaciju prijevoza u lokalnom cestovnom prometu,
 • poslove provođenja mjera zaštite i uređenja prostora vezane uz druge propise (držanje kućnih ljubimaca, zaštitu od požara, vatrogastvo, civilnu zaštitu i drugo),
 • praćenje investicija i kontrola utroška sredstava iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • koordinaciju s tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u čijoj je nadležnosti izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Općinu Jakšić (telefon, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste i dr.),
 • investicijsko održavanje imovine Općine,
 • upravljanje i raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,
 • rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, parcelacije i geodetske podloge,
 • zakup i najam nekretnina u vlasništvu Općine,
 • ugovaranje zakupa javno-prometnih površina i naplata istih,
 • postupke javne nabave, sudjelovanje Općine u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,
 • obavljanje stručnih, pravnih, protokolarnih, savjetodavnih i administrativno-tehničkih poslova u svezi s radom Općinskog načelnika, predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća,
 • osiguranje ostvarivanja prava na pristup informacijama,
 • sudjelovanje u izradi akata iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela i Općinskog vijeća,
 • izradu i izvršavanje Proračuna Općine Jakšić,
 • izradu polugodišnjeg izvještaja i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna te financijskih izvještaja tijekom godine,
 • vođenje knjigovodstvenih evidencija,
 • financijsku operativu,
 • pripreme te praćenja izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,
 • osiguravanje uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom Općine, kroz prostorno planiranje i uređenje u cilju razvoja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti na području Općine te zaštite kulturnih i prirodnih dobara,
 • pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje općinskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture,
 • osiguravanje lokalnih potreba u oblasti predškolskog odgoja obrazovanja,
 • osiguravanje lokalnih potreba u oblasti kulture (utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba u kulturi)
 • osiguravanje lokalnih potreba u sportu i tjelesnoj kulturi (utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba, pomoć u financiranju sportskih klubova, udruga),
 • osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u oblasti socijalne skrbi i primarne zdravstvene zaštite,
 • osiguravanje lokalnih potreba u oblasti obrazovanja i odgoja,
 • zaštite kulturne baštine,
 • obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Jakšić.

Akti:

Kontakt podaci:

Nikolina Gazilj, pročelnik JUO

Tel: 034/315 514
Fax: 034/257 123
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Marica Marić, referent za financije

Tel:034/315 514
Fax:034/257 123
E-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Damjan Maglica, referent za komunalno gospodarstvo, komunalni redar

Tel:034/315 514
Fax:034/257 123
E-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.