Utorak, 02 Siječanj 2018 00:00

Ponovljeni javni natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2017.2018. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinski načelnik
 
Na temelju članka 7., i članka 9. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine Jakšić ("Službeni glasnik Općine Jakšić", broj 96/15.), a u svezi s Odlukom o raspisivanju Ponovljenog javnog natječaja za dodjelu stipendija Općine Jakšić za akademsku godinu 2017./2018.: KLASA:604-01/17-01/7; URBROJ:2177/04-02/17-1, Jakšić, 29. prosinca 2017., općinski načelnik Općine Jakšić dana, 2. siječnja 2018. godine raspisuje

PONOVLJENI J A V N I   N A T J E Č A J
za dodjelu  Stipendije Općine Jakšić za akademsku  godinu 2017./2018.
studentima s područja Općine Jakšić


1. U akademskoj godini 2017./18.,ponavlja se javni natječaj za dodjelu još 6(šesti)  stipendija.
korištenje stipendije odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. listopada do 31. srpnja u  akademskoj godini 2017/2018., u obliku 10 mjesečnih isplata, u vremenu do završetka zadnje akademske godine redovnog studija do dana diplomiranja, a najduže za vrijeme jedne godine apsolventskog staža korisnika stipendije
mjesečni iznos stipendije je 500,00 kn
2. Pravo sudjelovanja  na natječaju imaju studenti  koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:
da su državljani Republike Hrvatske,
da su redoviti studenti koji  imaju stalno prebivalište na području Općine Jakšić najmanje dvije godine te  studiraju  izvan mjesta prebivališta u RH,
da nisu korisnici kredita ili stipendije po drugoj osnovi,
da je uspjeh u studiranju (prosjek ocjena najmanje 3,0), da su završili  srednjoškolsko obrazovanje (studenti prve godine studija) s  najmanjom ocjenom 3,5
3. Prijavi na natječaj prilaže se sljedeća dokumentacija:
zahtjev (obrazac preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić ili na  www.jaksic.hr),
uvjerenje o prebivalištu (PU MUP-a),
rodni list (preslika dokumenta),
dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica (preslika dokumenta),
ovjerenu presliku svjedodžbe  završnog razreda  srednje škole (za studente prve godine), potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i upisu u narednu akademsku godinu,
prijepis ocjena svih položenih ispita, za studente druge, treće , četvrte, pete, odnosno završne  godine (preslika dokumenta i original ili ovjereni preslika na uvid),
uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje,
izjava o članovima zajedničkog kućanstva,(obrazac preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić  ili na www.jaksic.hr ),
potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2016. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva,
potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2016. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine,
potvrda o primanjima u posljednja tri mjeseca - potvrda o isplati plaće, odnosno preslika odrezaka o isplati mirovine, potvrda o naknadi za nezaposlene i sl. za razdoblje srpanj-rujan 2017. godine za sve članove zajedničkog kućanstva, odnosno potvrde o redovitom školovanju za članove kućanstva koji se redovito školuju, te potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda (preslika dokumenta i original na uvid),
potvrda MORH-a, Odsjeka za poslove obrane po mjestu prebivališta ili PU MUP-a, ili preslika braniteljske iskaznice (za kandidate za stipendiju - sudionike Domovinskog rata - hrvatski branitelj  ili dijete sudionika - hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu),
dokaze o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (preslika rješenja, potvrde i sl.),
dokaz o sudjelovanju i uspjesima na smotrama i natjecanjima,
izjava da ne prima drugu stipendiju (obrazac preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić  ili na www.jaksic.hr ).
4. Rezultati natječaja: kandidat može uložiti pismeni prigovor putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić u roku 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti. O prigovoru odlučuje općinski Načelnik.
5. Prijave na natječaj s potrebitom dokumentacijom treba dostaviti do 10. siječnja 2018.godine   na  adresu :
Općina Jakšić
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
34308 Jakšić, Osječka 39