Utorak, 28 Listopad 2014 00:00

Javni Poziv za financiranje javnih potreba udruga građana na području općine Jakšić

Ovaj Poziv odnosi se na javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Jakšić za 2015. godinu, odnosno za programe i projekte u kulturi, športu, zdravstvu i socijalnoj skrbi, predškolskom odgoju i obrazovanju te projekti ostalih udruga građana, a pravo podnošenja prijave imaju sve udruge građana koje su registrirane, te koje djeluju na području Općine Jakšić.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana primitka ovog Poziva i objave istog na  web stranicama Općine Jakšić (objava na web. stranicama je 28.10.2014.).

Sve zainteresirane udruge moraju prijaviti svoje programe.

Obrasci za prijave mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić, ili na web stranicama Općine Jakšić

 

Javni poziv i prijavni obrasci - ovdje