Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta

Naziv projekta:
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Jakšić

Naziv korisnika:
Općina Jakšić

Kratki opis projekta:
Na području Općine Jakšić ne postoji  reciklažno dvorište te iz toga razloga stanovnici s područja Općine Jakšić trenutno odvoze otpad na reciklažno dvorište u grad Požegu s kojim Općina Jakšić ima sklopljen sporazum o korištenju reciklažnog dvorišta za stanovnike s područja Općine Jakšić,  to nije učinkovito zbog udaljenosti do reciklažnog dvorišta.
U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i broju stanovnika na našem području, Općina Jakšić je u obvezi osigurati funkcioniranje najmanje jednog  reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada za stanovnike s područja Općine Jakšić bez naknade.

Općina Jakšići će provedbom projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u općini Jakšić“ izgraditi i opremiti reciklažno dvorište unutar Gospodarske zone Jakšić za sve stanovnike  Općine. Tijekom projekta će se provoditi informativno-obrazovne aktivnosti i aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta s ciljem informiranja stanovnika o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, lokaciji i korištenju reciklažnog dvorišta, a sve u cilju povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište što će doprinijeti zaštiti okoliša.

Tijekom provedbe informativno-obrazovnih aktivnosti obuhvatit će se stanovništvo na području Općine Jakšić koji će se informirati putem letaka. Osim letaka, postavit će se i plakati u svim naseljima Općine te će se i održati  više obrazovnih aktivnosti putem javnih tribina koje će se održati na području Općine. Lokacija projekta je na k.č.br. 1876/7 k.o. Jakšić u naselju Jakšić unutar Gospodarske zone Jakšić

Reciklažnim dvorištem će nakon završetka projekta i ishođenja uporabne dozvole upravljati davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada Komunalac Požega d.o.o.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u općini Jakšić doprinosi povećanju postotka odvajanja prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u općini Jakšić doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. (NN 3/17) . Provedenim informativno-obrazovnim aktivnostima kroz podjelu letaka bit će obuhvaćeno 90% stanovnika na području Općine Jakšić koji će biti upoznati s ulogom reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima.
Očekivani rezultati projekta:
- izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište u općine Jakšić
- provedene informativno-obrazovne aktivnosti kroz podjelu letaka (1.000 kom), održane 2 javne prezentacije na području Općine Jakšić
- provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta kroz objavu na internetskoj stranici Općine Jakšić, postavljene plakate na lokaciji zahvata i nositelja projekta (5 kom), izrađene naljepnice za opremu (60 kom) i postavljanje trajne ploče na reciklažno dvorište (1 kom).
Ukupna vrijednost projekta:
2.642.509,25 kuna
Iznos koji sufinancira EU:
2.148.670,80
Vrijeme provedbe  projekta:
12.4.2019. – 12.11.2020.
Kontakt osobe za više informacija:
1. Ivica Kovačević, općinski načelnik; Kontakt: tel.: 034/315 514, mob.: 099/257-1230, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. Nikolina Gazilj, mag.iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić
Kontakt: tel.: 034/315 514, mob.: 099/214-3322, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.