Dječji vrtić u Jakšiću


Petak, 22 Veljača 2013

Općina Jakšić nastavila radove na gradnji Dječjeg vrtića u Jakšiću. Izvođač, Presoflex gradnja d.o.o. iz Požege  nastavila s radovima na gradnji vrtića u Jakšiću. Vrijednost projekta je 5,72 milijuna kuna  u ovoj godini planira se završiti gradnju zgrade, staviti je pod krov, postaviti stolariju i izvesti dio instalacijskih radova. Dječji vrtić u Jakšiću, javna građevina – predškolske namjene  je prizemna građevina građena kao slobodnostojeća, razvijene tlocrtne površine, ukupne građevinske bruto površine 811,65 m2. Projektirana javna građevina ima jednu etažu izvedenu u istom nivou, za cjelodnevni smještaj tri odgojne skupine djece u dobi od 3-7 godina. Dječji boravci i terase su orjentirani na jug.

Ulaz u građevinu je preko ulaznih stuba koje premošćuju visinsku razliku terena. Uz ulazne stube nalazi se i rampa za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Preko vjetrobrana i hodnika omogućena je komunikacija s uredskim prostorijama, prostorijama odgojnih skupina i prostorijama za gospodarstvo. U centralnom dijelu nalazi se višenamjenska dvorana koja je povišena unutar cijelog kompleksa, ukupne površine 120 m².

Svaka odgojna skupina ima dnevni boravak, garderobu, sanitarije i terasu djelomično nadkrivenu. Preko terase se dolazi do prostora dječjeg igrališta ispred zgrade. Djeca borave u dnevnom boravku, spavaju i primaju obroke. Svaka odgojna skupina predviđena je za smještaj  20-25 djece.