Proračun

Prijedlog plana proračuna Općine Jakšić za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
10. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja za 2018. godinu
8. Posebni dio prema organizacijskoj klasifikaciji
7. Opći dio proračuna -račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
6. Opći dio proračunski rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Opći dio proračunski rashodi prema izvorima financiranja
4. Opći dio proračunski prihodi prema izvorima financiranja
3. Opći dio proračunski rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
2. Opći dio proračunski prihodi po ekonomskoj klasifikaciji
1.Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2018.- naslovnica
Konsolidirani proračun Općine Jakšić
Polugodišnji financijski izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakšić za 2018. godinu
10. Obrazloženje godišnjeg izvještaja za 2017. godinu
8. Posebni dio prema organizacijskoj klasifikaciji
7. Opći dio proračuna - račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
6. Opći dio proračunski rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Opći dio proračunski rashodi prema izvorima financiranja
4. Opći dio proračunski prihodi prema izvorima financiranja
3. Opći dio proračunski rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
2. Opći dio proračunski prihodi po ekonomskoj klasifikaciji
1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2017. godinu - naslovnica
Godišnji financijski izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2017. godinu
10.Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018.
9.Plan razvojnih programa za 2018. godinu s projekcijama za 2019.i 2020.
8.Plan proračuna za 2018. godinu - projekcije za 2019. i 2020. - rashodi i izdaci
7.Plan proračuna za 2018. godinu - projekcije za 2019. i 2020. - prihodi i primici
6.Plan proračuna za 2018. godinu - plan razvojnih programa
5.Plan proračuna za 2018. godinu - posebni dio
4.Plan proračuna za 2018. godinu - račun financiranja i rasploživa sredstva
3.Plan proračuna za 2018. godinu -opći dio - račun rashoda
2.Plan proračuna za 2018. godinu -opći dio - račun prihoda
1.Plan proračuna za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.-naslovnica
8.Izmjene plan razvojnih programa za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu
7.Izmjene proračuna za 2017. godinu - projekcije za 2018. i 2019. - rashodi i izdaci
6.Izmjene proračuna za 2017. godinu - projekcije za 2018. i 2019. - prihodi i primici
5.Izmjene proračuna za 2017. godinu - posebni dio
4.Izmjene proračuna za 2017. godinu - račun financiranja i raspoloživa sredstva
3.Izmjene proračuna za 2017. godinu - opći dio - račun rashoda i izdataka
2.Izmjene proračuna za 2017. godinu - opći dio - račun prihoda
1.Izmjene proračuna za 2017. godinu - naslovnica
Prijedlog plana proračuna općine jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu - posebni dio
Prijedlog plana proračuna općine jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu - opći dio proračuna - račun rashoda i izdaci
Prijedlog plana proračuna općine jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu - opći dio proračuna-račun prihoda
Prijedlog plana proračuna općine Jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Donacije i sponzorstva - stanje 30.09.2017.
6.Obrazloženje ostvarenja polugodišnji izvj.2017
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2017. - posebni dio - rashodi i izdaci
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2017. - raspoloživa sredstva
 
 
Powered by Phoca Download