Proračun

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU - POSEBNI DIO
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU - OPĆI DIO RASHODI I IZDACI
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU - OPĆI DIO PRIHODI
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
10. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA ZA 2018. godinu
8.POSEBAN DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
7.OPĆI DIO PROR.-RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
6.OPĆI DIO PROR.-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
5.OPĆI DIO PROR.-RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
4.OPĆI DIO PROR.-PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
3.OPĆI DIO PROR.-RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
2.OPĆI DIO PROR.-PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
1.POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2018.-NASLOVNICA
Konsolidirani proračun Općine Jakšić
Polugodišnji financijski izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakšić za 2018. godinu
10. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA ZA 2017. godinu
8.POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
7.OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
6.OPĆI DIO PRORAČUNSKI RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
5.OPĆI DIO PRORAČUNSKI RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
4.OPĆI DIO PRORAČUNSKI PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
3.OPĆI DIO PRORAČUNSKI RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
2.OPĆI DIO PRORAČUNSKI PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
1.GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2017.-NASLOVNICA
Godišnji financijski izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2017. godinu
10.Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018.
9.PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018.S PROJEKCIJAMA ZA 2019.I 2020.
8.PLAN PROR.2018.-PROJEKCIJE 2019.,2020.-RASHODI I IZDACI
7.PLAN PROR.2018.-PROJEKCIJE 2019.,2020.-PRIHODI I PRIMICI
6.PLAN PROR.2018.-PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
5.PLAN PROR.2018.-POSEBNI DIO
4.PLAN PROR.2018.-RAČ.FINANC.I RASPOLOŽIVA SRED.
3.PLAN PROR.2018.-OPĆI DIO-RAČ.RASHODA
2.PLAN PROR.2018.-OPĆI DIO-RAČUN PRIHODA
1.PLAN PRORAČUNA 2018.PROJ.2019.2020.-NASLOVNICA
8.IZMJENE PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017.I PROJ.2018.I 2019.
7.I.IZMJ.PROR.2017.-PROJEKCIJE 2018.I 2019.-RASHODI I IZDACI
6.I.IZMJ.PROR.2017.-PROJEKCIJE 2018.I 2019.-PRIHODI I PRIMICI
5.I.IZMJENE PRORAČUNA 2017.-POSEBNI DIO
4.I.IZMJ.PROR.2017.-RAČ.FINANC.I RASPOLOŽIVA SREDSTVA
3.I.IZMJ.PROR.2017.-OPĆI DIO-RAČUN RASHODA I IZDATAKA
2.I.IZMJ.PRPR.2017.-OPĆI DIO-RAČUN PRIHODA
1.I.IZMJ.PRORAČUNA 2017.-NASLOVNICA
Prijedlog plana proračuna općine jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu - posebni dio
Prijedlog plana proračuna općine jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu - opći dio proračuna - račun rashoda i izdaci
Prijedlog plana proračuna općine jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu - opći dio proračuna-račun prihoda
Prijedlog plana proračuna općine Jakšić za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Donacije i sponzorstva - stanje 30.09.2017.
 
 
Powered by Phoca Download